Бизнес софтуер и ERP платформи 

Все повече компании внедряват различни класове бизнес софтуер и в резултат ERP браншът усеща нарастващ недостиг на кадри, които да се ангажират с продажбата на такива решения, управлението на проектите, интеграцията с наличните системи при клиентите, както и бъдещото развитие и поддръжка. Програмата дава възможност за реализация и кариера в един от най-проспериращите сектори.

 

Бизнес умения на бъдещето 

Подготвяме Ви за бъдещето! На прага на бъдещето, когато се сливат и взаимодействат физическата, цифровата и биологичната сфера, интелектът вече се отделя от съзнанието, а изкуственият интелект се развива с шеметна скорост. В тази експоненциална динамика, човек трябва активно да развива ума, гъвкавостта и готовността си за промяна.

 

Дигитален маркетинг 

Искаш ли: Да изградиш солиден фундамент от знания и умения в сферата на дигиталния маркетинг; Да познаваш съвременните маркетингови концепции за онлайн маркетинг; Да разбираш психологията на онлайн потребителите и да можеш да анализираш поведението им; Да можеш да работиш с най-използваните приложения в онлайн маркетинга; Да имаш вътрешна увереност и да не се страхуваш да експериментираш? Избери този курс, ако желаеш нова посока в твоето кариерно развитие!

 

Новите медии, политика и бизнес 

Липсата на достатъчни знания ни мотивира да създадем съвременно и отговарящо на световните стандарти обучение в областта на бизнеса, политиката и медийното пространство. Получавате знания и умения за работа в едни от най-необятните сфери, които има допир една с друга. След приключването на този курс ще получите ликвидна и смислена креативност и продуктивност, както и иновативно мислене отговарящо на нуждите на пазара.

 

Приложна бизнес психология 

Програмата акцентира върху управлението на служителите, ресурсите и процесите, по най-ефективния начин. Чрез комбинацията от икономика и психология вие ще научите как да организирате и управлявате частни и публични бизнес структури, да погледнете под повърхността и да разберете кое мотивира и въздейства на хората. Ще научите как човешкият фактор влияе върху начина, по който компанията функционира и се развива.

 

Управление на човешките ресурси и съвременна комуникация 

Съвременното управление на човешките ресурси се нуждае от изключителна насоченост към нуждите на хората, организациите и процесите. Сертифицираният Мениджър Човешки Ресурси е професионалист със знания в управлението на хора и екипи, допринася за организационната култура и разбира съвременните нужди и проблеми на хората и бизнеса. За съвременните принципи и тенденции, модерното управление на човешките ресурси трябва да излезе извън своята зона на комфорт и да отделя повече внимание на личното и професионално развитие на персонала.

 

Устойчиво управление на бизнес организацията 

Всички ние сме свидетели на природните катаклизми. Те са резултат от дейността на хората и затова всеки от нас може да съдейства за намаляване на ефекта от вредните въздействия. С този курс вие ще се запознаете с някои възможности за балансирано управление на трите основни аспекта на устойчивото развитие в организационна среда. Обучението по има за цел да покаже същността на принципите за устойчиво развитие и се усвояват умения за тяхното практическо приложение във всяка бизнес дейност. Разкрива се същността на чистото производство подходите за балансиране на икономическите, социални и екологични цели.

 

Бизнес комуникация 

Искаш ли:Да имаш вътрешна увереност и да не се страхуваш да експериментираш; Да научиш всичко за етикета на поведение в работна среда; Да развиеш своите комуникационни умения? Избери този курс, ако желаеш нова посока в твоето кариерно и духовно развитие!

 

 

Устойчиво развитие на туризма

Устойчивият туризъм е Туризъм, който взима предвид настоящото и бъдещото си влияние над икономиката, обществото и околната среда и задоволява нуждите на посетителите, индустрията, природата и приемните общности. Устойчивият туризъм също трябва да поддържа високо ниво на задоволеност на туристите, да им предостави съдържателно преживяване, повишавайки информираността им относно проблеми свързани с устойчивостта и да ги приканва към устойчиви туристически практики.

 

 

Инвестиции, бизнес иновации и предприемачество

Целта на курса е да създаде гъвкава платформа от знания и умения, които да служат на участниците в различни ситуации на предприемане и да ускори процеса. Ще натрупате необходимите знания, умения и опит в откриването и реализирането на новаторски идеи и възможности за практическото им приложение. Структуриране на типове иновации и приложението им в различни бизнеси. Осъзнаване на личностния потенциал и области за развитие с цел реализация на иновации и/или стартиране на бизнес.

 

Цените виж тук…