Аудио и видео техника

Курсът е подходящ за хора с интерес към техниката или по конкретно Аудио и видео техника, както и за тези, които имат техническа основа и биха желали да намерят реализация в сферата на избраната програма за обучение. По време на онлайн курса ще ви се представят
множество практико приложни модели и схемни решения на телевизионни и аудио устройства.
Заложените цели в програмата са: Запознаване с последните технически постижения в областите Аудио техника и Телевизия; Синхронизиране на представените постижения със световните стандарти; Полагане на стабилна основа на отделни специализирани системи за Аудио техни и до трайни знания и умения у курсиста. Това е полагането на стабилна основа за изграждане на инженерно мислене в избраната област.

 

Бизнес информационни системи

Във дистанционният курс се изучават задачите и моделите на бизнес-информационните системи, организацията и обработката на файлове за бизнес-системи, архитектурите на бази от данни, анализа и моделирането на данните, финансовите коефициенти във фирмата, бизнес-моделите с електронни таблици и икономическата оценка на бизнес-информационните системи.
Обучението цели да ви запознае с основните понятия и класификации на бизнес-информационните системи, типовете обработка на данни, видове информационни системи, мрежи и разпределени системи. Разглежда основни въпроси свързани с анализ и моделиране на данните, анализ на пазара, планиране на количествата, образуване на цените, складово стопанство, печалби и загуби, баланс, както и икономическа оценка на бизнес-информационните системи и инвестиционни решения.

 

Електронни медии

Записвайки се в този курс на обучение ще получите актуална информация за характера, същността и спецификата на електронните медии.
Ще се обърне внимание на проблеми, свързани с електронните медии: радиожанрове, телевизионни жанрове, световни радиосистеми, телевизионна среда и програма, продуцентство в телевизията. Ще се направи сравнителна характеристика между „старите” медии в дигитализирания свят и „новите” медии. Ще се разкрият новите възможности на радиото и телевизията, ситуирани на интернет платформа, както и ще получите информация за правната уредба в страната в медиен аспект. Ако желаете да бъдете част от света на медиите или вече сте, но не сте добре запознати с начина на работа на елетронните медии, то тогава този курс е точно за вас.

 

Електронни системи за контрол, измерване и наблюдение

Този онлайн курс има за цел да формира знания и умения в областта на дистанционно наблюдение на системи от алтернативни енергийни системи от този клас. Обучението е насочено към инженери и специалисти, желаещи да усвоят най-новите методи за измерване и дистанционен мониторинг приложими при възобновяемите енергийни източници. В предоставения учебен материал се разискват спецификите при измерване и контрол, като тази техника показва множество слаби и силни страни с което ще запознаете по време на обучението, а именно – Запознаване с последните технически постижения в областта; Контрол и наблюдение при ВЕИ; Синхронизиране на представените постижения със световните стандарти; Полагане на стабилна основа на отделни контролни модули и датчици за измерване.
След приключване обучението придобивате нови и трайни знания и умения, които ще представляват стабилна основа за изграждане на инженерно мислене в избраната област.

 

Енергийна ефективност и инфраструктура 

Целта на сертификационния курс е да предостави на участниците обучение за правилно управление и използване за енергийна ефективност и изграждане на собствени възобновяеми източници на енергия.

 

Енергийна източници, ресурси и технологии

Този дистанционен курс на обучение се състои от 13 теми и неговата цел е да предостави на участниците подробна информация за всичко около енергийните източници и ресурсите им, както и технологиите на управление. По време на обучението ще ви запознаем с енергийните проблеми и ресурси, правилното им използване, ветроенергетиката и пасивното използване на слънчевата енергия, геотермалната енергия още интересни теми засягащи енергията от която се нуждае светът за да оцелее.

 

Изкуствен интелект/ (AI) Artificial intelligence 

Изкуственият интелект става все по-голяма част от нашия живот.
По друг начин казано, изкуственият интелект е наука за концепциите, методите и средствата за създаване на интелигентни компютърни програми и изследване на естествения интелект чрез компютърни системи.
Материалите за това обучение са разделени в 4 модула за по-лесно усвояване от страна на курсистите: Изкуствен интелект – характеристики и проблеми; Търсене на решение в пространството на състоянията; Представяне на знания; Интелигентно вземане на решения. Друг аспект изкуственият интелект е свързан с превеждането на данните, анализите и резултатите от работата на моделите, така че всеки да може да разбере как и защо дадено нещо работи или защо би работило и всъщност какви прозрения се крият, заровени във всичките тези данни.

 

Интернет комуникация/ Internet communication

Интернет комуникацията е сравнително ново явление в медийната реалност. Новата платформа води до мащабни промени в начините, по които се осъществява комуникацията. Резултат от появата на Новите медии е нарасналият информационен поток, който пряко или косвено води до прогрес на обществата (т.нар. „Високо развити общества”), а последица от липсата им е наличието на т.нар. „Информационно бедни страни”.
Имате възможност да обогатите познанията си относно най-новите рефлексии в разглежданата предметна област. Едновременно с това се обръща внимание на усвояването на нови умения за реализация на различни жанрови форми в онлайн среда. Използването на нови информационни източници (след 2015г.) в настоящия курс развиват когнитивния ви потенциал , което е предпоставка за осмисляне и аргументиране на практическите дейности, които извършват. Обучението цели формиране на знания и компетенции за същността и проявленията на Интернет комуникацията. Той дава солидна теоретична основа, чрез която курсистите могат да интерпретират съвременни процеси, свързани с Новите медии. Същевременно се обръща внимание на новите умения, които са необходими за адекватно справяне с променената комуникационна среда.

 

Информационна сигурност в Интернет

В този онлайн курс на обучение се разглеждат основните видове заплахи и уязвимости от страна на сървъра и клиента, както и съответните защити. По време на обучението ще формирате знания и умения за анализ и оценка на проблемите, свързани с информационната сигурност в Интернет. Желаете ли да познавате основните проблеми, свързани със сигурността в Интернет; да анализира текущите заплахите и уязвимостите в системите, работещи в Интернет среда; да избирате подходящи средства за защита на компютри и мрежи, свързани с Интернет? Ако отговорите на тези въпроси с ДА, то тогава тази програма е правилният в избор. 

 

Комуникационна техника

Искате да придобиете основни познания в област телекомуникации? Заложеният учебен материал по време на обучението е предпоставка за една стабилна основа при постоянното надграждане на знания.
Добре възприетата основа на нови знания е гаранция за по-нататъшна реализация. Изучаването на тази програма стартира с изучаване на базовите технологии използвани в телекомуникациите. И завършва с последните структурни постижения приложими в съвременните технологии (iPad, iPhone, Telecommunication home network) Запознавате се с основните принципи, методи и средства за анализ на съвременните комуникационни системи, която ви дава дoстатъчен материал, необходим за трайно възприемане на предложените знания.

 

Мобилни комуникационни системи и програмно осигуряване

Това обучение е подходящи за тези проявяващите интерес към мобилните комуникации.
След изучаването на учебния материал ще си осигурите знания за съвременните технологии използвани при мобилните комуникации. Основно внимание е отделено на най-съвременните системи за изграждане на преносна среда, цифров синтез на честотата и приложните модулации в съвременните мобилни комуникации. Ще се запознаете още с основните принципи на: Цифрови радио системи с директен синтез на честотата – DDS; Приложни електронни системи за заключване по фаза -PLL; Използвани модулации за предаване при съвременните радио комуникации.

 

Противодействие на престъпността

Сертификационният курс дава знания за криминологичното понятие и правната характеристика на престъпността. Разглежда се същността, теорията и принципите на системата за управление и контрол над престъпността. Целта на обучението е да ви запознаем с цялостната нормативна база, която регулира тази система и основните субекти. Специално внимание е отделено на понятието за престъпление и наказание. Разглежда се наказателноправната защита на основни заплахи за сигурността, Корупцията, и в частност корупцията по високите етажи, Организационната престъпност и трансграничната престъпност, особено трафикът на наркотици и трафикът на хора, Конвенционалната престъпност, Миграционният натиск и възприемането на страната ни като транзитна по пътя на мигрантите към развитите европейски държави създава условия за разрастване на престъпната дейност, свързана с незаконното превеждане на хора през границата и съпътстващите престъпления.
Накратко този курс има за цел да ви запознае с действащата в страната нормативна уредба за превенция и контрол над престъпността.

 

Техническа безопасност

По време на обучението се получават знания: за основните организационни и технически изисквания, норми, правила и мероприятия за безопасен и здравословен труд; за трудовото законодателство, системата от стандарти по охрана на труда и техническа безопасност. Задачата на дисциплината е създаването на навици и умения в бъдещите специалисти за вземане на правилни, нормативно и технически мотивирани управленчески решения, съобразно общоприетите изисквания в областта на осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Основна цел на курса е да формира достатъчно задълбочени знания за безопасен и здравословен труд в областта на електронната, комуникационната и компютърната промишленост. Акцентува се върху начините за колективна и индивидуална защита и предотвратяване на всякакъв вид трудови злополуки.

 

Уеб маркетинг на взаимовръзките

Дистанционният курс е разработен за хора с или без какъвто и да било опит в сферата на маркетинга. В програмата са включени най-новите теоретични схващания във връзка с промените, настъпили в маркетинга вследствие на дигиталната икономика, същността на концепцията “маркетинг на взаимовръзките”, съдържанието на понятието „лоялност” и „пожизнена стойност на клиента” като са представени и стратегиите за задържане на клиентите, управлението на ключови клиенти, както и възможните показатели, които формират маркетинговата отчетност. По време на обучението се разглеждат и най- важните подходи и методи за успешно прилагане на маркетинг на взаимовръзките чрез Интернет. Ще се запознаете и с функциите и предимствата на въвеждане на система за CRM (Customer Relationship Management) в компанията.

 

Цените за обучение може да видите тук