Блокчейн, иновации и трансформация 

Обучаваме специалисти в сферата на блокчейн технологиите. Сертификационната програма е с бизнес насоченост да създава специалисти в актуалната и перспективна област на внедряването, консултирането, продажбата и стратегическото управление на блокчейн – една от най-значимите за развитието на света технологии, която стана разпознаваема за широката аудитория най-вече около навлизането на криптовалутите.

 

 

Водене на ефективни преговори 

Най-добрият изход от преговорите е когато и двете страни са доволни от резултатите и поетите ангажименти. Доста често обаче неподготвените добре за преговори се стремят да „изработят“ другата страна и това обикновено проваля преговорите, а загубите обикновено са и за двете страни. Как да постигнете ситуация, в която и Вие и Вашите партньори да бъдете удовлетворени ще научите на обучението „Водене на ефективни преговори“.

 

 

Дипломация и международни отношения 

Тази уникална програма предоставя на курсистите и специалистите всеобхватни знания и умения, ориентирани към политиката, в пресечната точка на дипломацията и международните отношения. Програмата ви дава възможност да мислите критично за сложни дипломатически и международни правни въпроси в контекста на реалния свят.

 

 

Етика и лидерство 

Обучението е подходящо за всички, които искат да овладеят изкуството на бизнес етикета, създаване на добро впечатление, поведение на официални места, умения при водене на разговор, мултикултурални традиции и обичаи, свързани с бизнеса и общуването, да бъдат лидери без да се натрапват. Подходящо е за жени и мъже с различни професии, свързани с общуване, представяне пред аудитория активен обществен и бизнес живот, както и за всеки, който иска да има стил, имидж, бизнес поведение и да се чувства добре в различни социални среди.

 

 

Инвестиционен маркетинг 

Дистанционният курс има за цел да даде системни знания на съвременно ниво за основни проблеми на приложението на маркетинга в инвестиционната дейност и международните аспекти на инвестиционната маркетингова политика. В цикъла лекции са включени теми, които изучават теоретични и приложни задачи при разработването на инвестиционни концепции, стратегии и политики.

 

 

Комуникационни умения 

Способността за ефективна комуникация е едно от най-важните от всички житейски умения. Комуникацията дава възможност да се предава информация между отделни хора или групи от хора, това е умението да се представи информация, от една страна и да се разбере предоставена информация, от друга. Наред с това ефективната комуникация включва и умението за разбиране на условията и ограниченията в комуникационната ситуация и адаптиране на собственото поведение с цел да се постигнат целите на участващите в комуникацията субекти. Умелият комуникатор e eфективен във всички елементи на комуникацията – от ясното и разбираемо изпращане на своето послание до разбирането и приемането на посланието на друг човек като ползва ефективно всички канали на общуване – присъствени и неприсъствени, писмени и устни, вербални и невербални. Умението за успешна комуникация допринася за умело разчитане на комуникационната ситуация и адаптиране на поведението с цел постигане на конкретни комуникационни цели чрез анализ на получените послания и активно изразяване на собствената позиция при спазване на правилата за ефективна комуникация.

 

 

Интелектуална собственост

“Интелектуална собственост” обхваща тематиката за защита на интелектуалната
собственост- лична и корпоративна. Предлаганият курс разяснява в съкратен обем творческите процеси на иновациите, на разработването на нови продукти, услуги и решения т.е. нова интелектуална собственост в условията на конкуренция и съперничество. Ще се запознаете с прилагането и използването на технологиите, методите и средствата за създаване, реализация, законосъобразна защита и приложение на интелектуалната собственост като продукт на ефективния мисловен творчески процес.

 

 

Криминалистика

Изучаването на криминалистиката води до получаване на основни знания, които намират приложение във всички области на правораздавателната дейност: в досъдебната фаза на наказателния процес във връзка с откриването, запазването, изземването и изследването на съдебните доказателства, разпита на обвиняемите и свидетелите, а също и относно правилната организация на разследването; в съдебното производство по наказателни дела във връзка с разпита на подсъдимите, свидетелите и вещите лица, назначаването на съдебни експертизи и оценката на резултатите от огледа, разпознаването и следствения експеримент; в гражданското производство във връзка с подготовката и провеждането на разпита на свидетели и оценката на техните показания, назначаването на криминалистични експертизи. Всичко това ви звучи интересно? Ами опитай!

 

 

Управление на стреса

През последните години стресът е често срещане явление в ежедневието при повечето хора. Ако е твърде продължителен, той може да доведе до нарушения в психическото състояние и да отключи редица болести. Затова контролът върху стреса е изключително важен.
Ако искате да усвоите техниките за справяне със стреса и да помогнете на други хора в това отношение, то това обучение е отличен избор. В курса се засягат всички важни теми – стрес и адаптация; мониторинг на стреса; синдром на емоционалното изгаряне и още интересни такива.

 

 

Организационно поведение

Курсът на обучение “Организационно поведение” има за цел да Ви запознае с основните характеристики на поведението на човека и човешките общности в организацията, както и да предостави практически полезни съвети за поведенчески анализ и основни подходи, методи и средства за въздействие върху индивидуалното и груповото трудово поведение. Обучението е насочено към задълбочаване на познанията и уменията в областта на функцията “управление на персонала” и всички функции, свързани с поведението на личността и умението за самоконтрол. Ще формираш знания за това как функционира и се развива организацията като социална система, в т.ч. и на отношенията между хората в процеса на труда при конкретна окръжаваща среда.

 

 

Клинична психология

Проявявате интерес към психологията. Бихте искали да се запознаете с – Психична структура и психично функциониране на личността; Роля и място на клиничния психолог и неговото професионално формиране; Клинична психологична оценка на личността – възможности и ограничения; Как се прави оценка на личността. Тогава този дистанционен курс е подходящ за вас!

 

 

 

Психология и здраве

Обучението дава знания за предмета, изследователските методи и практическите приложения на „Психология на здравето” като нова академична и професионална област. Изучават се здравето, болестта, здравните грижи в тяхната многоаспектна обусловеност от социо-културни, икономически, екологични и психологически фактори. Представени са основните теоретични подходи и изследователски методи. В макро-социален план се обръща внимание на социално-статусните, джендър и етническите диференциации на нагласите към здраве и здравните поведения. В отделни теми са разгледани основните рискови фактори, които водят до заболеваемост и смъртност в индустриалните общества: стрес, нездравословни хранителни навици, свръхконсумация на алкохол, интензивно тютюнопушене, рискови сексуални поведения. Специално внимание се обръща на темата за стреса, стратегии за справяне и управление на стреса за подобряване на здравето и качеството на живота като са разгледани и поведенчески интервенции за копиране на стреса. В курса са застъпени също така темите за програми за промоция на здраве, превенция на болести и стилове на комуникация лекар-пациент, както и ролята на медиите и медийните кампании за промяна на здравното поведение.

 

 

Общуване с медиите, комуникации и PR-медии

В съвременното информационно общество медиите са навсякъде, където има бизнес, а за да се гради успешен бизнес, е необходима добра медийна комуникация, т.е. общуването с медиите се възприема като инвестиция в търсенето, създаването, поддържането и задържането на клиентите със средствата на публичната комуникация, осъществявана главно чрез преса, радио и телевизия. Планирането и реализирането на медийна стратегия цели публичност, а благодарение на овладените и адекватно реализирани тактики за общуване с медиите тази публичност се превръща в успешно работещ за компанията инструмент, чрез който тя по-добре работи за своите публики.
Цел на курса е да даде възможност за формиране на умения за: общуване с журналисти; изработване на ключови въпроси в посланията към медиите; писане и редактиране на различни видове послания за пресата; даване на интервю за преса, радио и телевизия; реагиране при възникнала критична ситуация с някоя медия; подготовка и провеждане на пресконференция, презентация.

 

Цените може да видите тук…