Бранд мениджмънт и интегрирани маркетингови комуникации 

Този курс ще Ви запознае с модерния бранд и неговия мениджмънт в интегрираните маркетингови комуникации, рекламата, дизайна, творческия процес; ще придобиете знания и умения, които да Ви помогнат във Вашата професионална реализация като успешни бранд мениджъри или като професионалисти в много области, за които успешният бранд е и ще бъде винаги от значение. Специален акцент в програмата е поставен на комплексното решаване на проблемите в бранд мениджмънта от гледна точка на интегрираните маркетингови комуникации, предизвикателствата на пазара в комуникационната ос проблем–решение и способността за управление на бранда индивидуално и в различни екипи според техните компетенции и умения.

 

 

Застрахователен бизнес и риск мениджмънт 

Програмата е предназначена за всички, които имат желание да се развиват не само като успешни специалисти по застраховане, но и като ефективни риск мениджъри. В сърцевината на застрахователния бизнес стои правилната оценка и управление на рисковете. Затова компетенциите в тази област са изключително важни. Ще замените традицонният поглед с модерен върху рисковете в застрахователните дружества.

 

 

Мениджмънт в туризма 

Туризмът в България е един от най-важните и най-развитите отрасли в страната. През последните години се наблюдава значително увеличение на чужденците, които избират България като най-желана туристическа дестинация. С разрастването на туристическия бизнес идва и нуждата от все повече и повече квалифицирани кадри в тази насока. Ако имате желание да се развивате професионално в сферата на туризма, притежавате добри комуникативни и организационни умения, и обичате да съчетавате полезното с приятното, този курс е подходящ точно за Вас!

 

 

Мениджмънт на конфликтите и водене на преговори 

В този сертификационен курс ще се запознаете с най-добрите и доказано работещи бизнес инструменти.Целта ни е да дадем нужните знания и умения на участниците, които да повишат ефективността им и да помогнат при справянето със съвременните предизвикателства на бизнес средата. Да се придобият компетенции и утвърдят работещи модели за справяне с конфликти, според вида им, участници и роли в него. Този курс ще ви помогне при формирането на правилна стратегии за провеждане на ефективни преговори. Основна цел на обучението е овладяването на различни инструменти за справяне с предизвикателствата на преговорния процес и избягването на конфликти.

 

 

Мениджмънт на екскурзоводството и туристическата анимация 

Защо да изучавам „Мениджмънт на екскурзоводството и туристическата анимация“? Програмата подготвя мениджъри в екскурзоводството и туристическата анимация, туроператорската дейност, туристическите информационни центрове, музеите, за работа със специални събития и индивидуални туристи. Програмата дава знания за културните наследства и местата на тяхното представяне и управление, за проектиране, организиране и реализиране на туристически маршрут, на туристическа анимация, за създаване, предлагане и въвеждане в практиката на екскурзоводски беседи, за правната и нормативната регламентация в туризма.

 

 

Риск мениджмънт, контрол и управление на риска 

Курсът е съобразен с изискванията и нуждите на пазара на труда. Курсистите и специалисти вече в тази област ще надградят своите познания в областта на риск мениджмънта и управлението му, което ще им помогне да се ориентират по-добре в динамичната и силно регулирана среда на финансовите пазари. Ще знаете как се използват системите за подпомагане на вземането на решения, управлението на риска и основните научни данни.

 

 

Спортен мениджмънт и инвестиции в спорта 

За тези, които искат да направят следващата стъпка в кариерата си като спортен мениджър или да инвестират в него, но все пак трябва да бъдат близо до дома си, направихме за тях този онлайн курс. Във време, в което спортът все повече се превръща в бизнес, спортните организации имат нужда от подготвени хора, които да управляват дейността им съобразно съвременните изисквания, ако искат да имат успехи, а вие ще отговорите на нуждите им най-отговорно.

 

 

Стратегически мениджмънт/ Strategic Management

Стратегическото управление е от решаващо значение за всяка компания. То се фокусира върху изграждането на ясна бизнес визия, поставяне на дългосрочни цели и постигането им. Вземането на правилните решения гарантира успешно стратегическо управление във всяка организация.

 

 

Финансов мениджмънт/ Financial Management

Управлението на финанси се свързва с дейности по планиране, насочване, мониторинг, организация и контрол на финансовите ресурси на дадена компания. В този смисъл ролята на финансовия мениджър е една от най-важните. Неговите анализи и стратегически планове стоят в основата на процеса по вземане на най-добрите решения. Искате ли да разберете как финансовите решения оказват влияние върху стойността на една компания и да придобиете умения, с които да заемете ключова роля в управленска структура? Този курс ще успее да отговори на всички Ваши въпроси и ще Ви помогне да изградите себе си като добър финансов мениджър.

 

 

Маркетинг в туризма

Сертифицираният курс има за цел да даде знания и компетентности относно същността и спецификата на маркетинга в туризма – структура и характеристики на туристическия продукт, сегментирането на тур. пазар, позиционионирането на туристическия продукт, както и маркетинговите комуникации и дистрибуционните канали в туризма. Курсът осигурява знания и за особеностите на маркетинга на туристическа дестинация, както и относно съвременните тенденции в Интернет маркетинга и хотелските резервационни системи. Завършилите успешно обучението ще имат висока степен на готовност за работа в реалната макро- и микросреда на туристическата фирма.

 

 

Въведение в туризма

Дистанционният курс е теоретико-приложна дисциплина с практическа насоченост, която има за цел да ви запознае с основите на туристическата дейност, същността на туризма, неговото историческо развитие, ролята и значението му. По-специално курсът акцентира внимание върху същността на туризма, неговото историческо развитие, ролята и значението му. Специално внимание е отделено на туристическото потребление, туристическото място, туристическите предприятия, туристическия продукт, дълготрайните активи в туризма и човешките ресурси.

 

 

Управление на туроператорската и турагентска дейност

Обучението има за цел да запознае курсистите в Академията с управлението и организацията на туроператорската и турагентска дейност и по-конкретно със същността на туристическите агенции, видовете туристически агенции, спецификата на планиране, подготовка и разработване на туристически пакети, ценообразуването и тенденциите на развитие на туристическите пазари.

 

 

 

Управление на иновациите и инвестициите/ Innovation and investment management

Курсът на обучение обхваща съвременните концепции в областта на иновациите и инвестициите и извежда дискусионните моменти за предпоставките за появата и реализацията им. Ориентиран е към стимулиране придобиването на знания и умения за ролята на човешкия фактор и предприемачеството като феномен за генерирането на иновациите и инвестициите, така и към подходите в анализа на ресурсната обезпеченост, риска и инструментите за влиянието на количествените и качествени фактори върху успеха на бизнеса.
Ако имате желание да развиете умения в анализ и управление на тези процеси, то тогава това обучение е за вас.

 

 

Публична администрация

Сертификацинният курс обхваща основен раздел от административната наука – публичната администрация. Обучението e интердисциплинарано и разглежда въпроси от различни области – политически, правни, управленски, социологически, бюрократични. То въвежда изучаването и анализирането на основни положения, понятия и принципи на административната теория и на
държавната администрация, в тясна връзка с политически дисциплини и публичноправни науки. Едно важно предимство на провеждане на оналайн обучението, е че нашите курсисти ще могат да кандидатстват за изпълнение на кариери по целия свят. Позициите могат да бъдат намерени и в частния сектор с обществеността, а и като специализирано обучение може да помогне да се гарантира, че завършилите остават в търсенето в своите професии. Този курс по публична администрация може да отвори много врати за висшисти.

 

 

Мениджмънт на социалните услуги

Дистанционното обучение в програмата дава на записалите курсисти да придобият представа за предпоставките на една добре функционираща социална държава. Ще се запознаете с основни аспекти от структурата на социалното подпомагане и конкретно социалните услуги.
Социалните услуги в управлението на социалната работа заемат специално място. Регламентирани са от съвременна нормативна база и са съобразени с европейските изисквания.
Разкрива се същността на социалния мениджмънт, до очертаване на проблемите на управлението в сферата на социалните услуги, до маркиране на някои насоки за ефективно управление и търсене на допирни точки във взаимодействието социален мениджмънт-управление на човешки ресурси-управление на социални услуги.

 

 

 

Цените може да видите тук…