Бизнес администрация и комуникация 

Ако имате интерес да се развивате професионално – като ръководен кадър в административната област, като мениджър на офис или във фирмен отдел, да участвате в дейността на фирмата в стратегически аспект, да планирате и организирате дейността й – както и още много функции и задачи – тогава този курс е съвсем подходящ за Вас!

 

Брокерство и оценка на недвижими имоти 

С гордост смятаме, че с курса за брокери налагаме правила и подпомагаме развитието и прецизирането на услугите с имоти. От бизнеса за бизнеса – курсовете за брокери са с практическа насоченост и полагат основите на професията.

 

Данъчно и митническо посредничество 

Живеем във време на глобализация, където светът е немислим без обмена на стоки и услуги, а дейността на митническия и данъчния посредник е от фундаментално значение. Това е отговорна, перспективна и добре платена професия. Това е вашият курс ако имате амбицията да се занимавате професионално с данъчно и митническо посредничество и да бъдете максимално подготвени и ефективни в своята работа. Дейността на митническия и данъчен посредник е отговорна и изисква задълбочено познаване на законодателството, свързано с извършването на тази дейност, затова научете се да познавате и боравите с документацията, технологията и механизмите на митническите и данъчни операции, да познавате нормативната база и да я прилагате.

 

Застрахователен агент 

Професия с бъдеще! Ако имате желание да стартирате кариера в сферата на застраховането или искате да започнете работа за някоя голяма застрахователна агенция, това е правилният курс за Вас. Искате ли да работите професионално с клиенти и да ги запознавате с особеностите и положителните страни на различните видове застраховане? Курсът е подходящ за всеки, който има желание да придобие нови знания или да обогати своите собствени умения.

 

Застрахователно и осигурително дело 

Обучаемият получава специализирана подготовка в областта на финансите, социалния и застрахователния мениджмънт, която дава възможност за реализация в сферата на застрахователно и социално дело. Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за: Придобиване на бизнес-умения и социална компетентност; Вземане на управленски решения на ниво малка и средна фирма; Прилагане на съвременни компютърни офис-системи в областта на икономиката; Използва натрупаните знания в бъдещите си бизнес-контакти.

 

Кръгова икономика и управление на бизнеса 

Кръговата икономика е реалност, към която трябва бързо да се адаптираме. Трябва да осъзнаем, че ресурсите ни са ограничени и в даден момент те просто няма да са налични. Имаме нужда от рязка промяна към принципите на кръговата икономика и модерно управление на бизнеса, които ефективно да използват ресурсите. Изграждането на кръгова икономика е важна стъпка към намирането на отговор на глобалните цели на устойчивото развитие и постигане на резултатите, очаквани в рамката на екологичната политика на ЕС. Няма бизнес или местна общност, които да не планират развитие, затова възприемането на модела на кръговата икономика е само въпрос на време. Бизнесът има нужда от знания и умения за новите професии в контекста на трансформацията от линейна към кръгова икономика. Ако смятате, че това е Вашата програма, то запишете се сега.

 

Счетоводно отчитане и контрол на проекти 

Счетоводство за всички! Курсът е подходящ и за хора без опит, но с желание да водят уверено счетоводство на предприятието и малките частни компании. Управлението на проекти пък е дисциплината на иницииране, планиране, изпълнение, контрол и затваряне на работата на екип за постигане на конкретни цели и отговаряне на конкретни критерии за успех.

 

ТРЗ и личен състав 

Ще се запознаете в всичко, което Ви е необходимо, за да заемате длъжността. Ще се запознаете със законовите изисквания, които регламентират трудовите и договорните взаимоотношения в едно предприятие. Ще знаете как се изгражда лично досие на работник/служител, как се обработват болнични, заплати, ведомости, фишове за заплати, отпуски и други справки и документи. Ще получите правна и практическа подготовка, за да сте наясно с аспектите на своята бъдеща работа.

 

 

Финансов маркетинг 

Програмата на е насочена към всеки, който има желание и мотивация да изгради успешна кариера в сферата на финансовият маркетинг или да развива свои собствени проекти и бизнес. Могат да се включат както напълно начинаещи, така и средно напреднали специалисти в сферата. Всеки курсист ще може да научи нови, или да надгради знанията си за ключови маркетинг концепции, като сам ще се убеди в приложимостта им в сферата на финансите.

 

Глобална икономика

Обучението поставя въпросите за новия глобален икономически ред; за организациите, управляващи международната търговска, валутна и финансова системи; за ролята и мястото на националната държава в глобализиращият се свят с все по-нарастваща сила на ТНК; за засилващото се неравенство между и вътре в страните; за това как да постигнем устойчив икономически растеж, който води до развитие, за да може съвременната глобализация да доведе до по-добър живот както за повече хора от настоящото поколение, така и за бъдещите поколения.
Ако сте готови да поемете нов икономически курс, попаднали сте на правилното място!

 

Международни икономически отношения

Онлайн обучението дава знания за една от най-важните области на международните отношения – системата на международните икономически връзки, сложните трансформационни процеси, които протичат в тази сфера в условията на регионализация и глобализация. Теоретическите и практически проблеми на международните икономически отношения се разглеждат в аспектите на съвременните тенденции на виртуализация на световната икономика и финанси, навлизане на човечеството в информационно-комуникационната епоха. Особено внимание се отделя на връзката между геополитика и геоикономика и отражението им върху развитието на съвременните международни икономически отношения. Специален акцент са новите явления като криминализацията и етнизацията на международните икономически отношения, нарастващата роля на международната миграция.

 

Международни борси и борсови операции

„Международни борси и борсови операции“ това обучение дава фундаментални и приложни знания за историята на възникване и развитие на борсите, видовете съвременни борсови площадки, листинга и делистинга на борсите, измерителите на борсовата активност, борсово търгуваните фондове, международния борсов рейтинг по пазарна капитализация и борсов листинг. Акцент се поставя на разглеждането на борсовите иновации на американската борсова система, лондонската борсова група, немската борсова група, азиатските фондови борси и криптовалутните борси. По време на обученито ще успеете да научите за спецификите на финансово-икономическия аспект, свързан с както с изучаването на борсовото дело, така и интердисциплинарен характер.

 

Маркетинг/ Marketing

Обучението в курс съдържа 13 теми, които са самостоятелно обособени и целят да се въведат курсистите в основни за материята на маркетинга понятия и теоретични постановки..Материята на макетинга е интересна, приятна, много полезна и силно необходима в съвременните условия. Настоящият курс не претендира да изчерпи всички аспекти на маркетинговата дейност, а по-скоро да предложи своеобразно въведение в основите на маркетинга и неговото приложение в дейността на организацията.

 

Европейски и международни стандарти за качество

Обучението в този курс ще ви даде следните умения:
• Да използвате ефективно инструментариума и методите, разработени за анализ на проблемите на управление на качеството;
• Да разработвате, внедрявате и поддържате системи за управление в съответствие с международни стандарти;
• Да осъществявате одити на системи за управление в дадена фирма или производство;
Знанията и уменията по Системи от стандарти в международния бизнес са необходими за подготовката най-вече на специалистите по международни икономически отношения.

 

Цените може да видите тук…