Академията е и консултантска компания, чиито опит се разпростира във всички сфери на икономиката. В работата си нашият екип си сътрудничи с професионалисти от различни сфери и опит, споделяйки ценности и обединявайки усилия в създаването на висококачествени и професионални услуги.

Прилагаме индивидуален подход към всеки проект и задача, за да отговорим на стандартите и изискванията на нашите клиенти. Следвайки нашия подход, ние предлагаме иновативни и практически решения, които отразяват комплексното взаимодействие на екипът ни с всички институции в страната.

Нашата страст са хората, затова и предлагаме следният портфейл от услуги:

  • Регистрация и промени по вече съществуващи фирми независимо в коя част на България се намирате. Регистрация или закриване на фирма, прехвърляне на дялове, смяна на управител и други промени.
  • Финансови и банкови консултации.
  • Данъчни декларации – изготвяне и подаване на данъчни декларации за физически и юридически лица.
  • Консултации и изготвяне на документи по отпускане на пенсии съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО).
  • Административни и правни услуги.
  • Дистанционни счетоводни услуги –  Консултации във връзка с формата за наемане на персонала; Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и подаване на уведомления по чл.62 за регистрация на трудови договори в ТД на НАП;Изготвяне на граждански договори, изготвяне на сметки за изплатени суми и служебни бележки ; Изготвяне на ведомости за заплати, изчисляване на социални и здравни осигуровки, болнични, отпуски, обезщетения; Изготвяне на длъжностни характеристики, трудови досиета, заповеди за отпуск, заповеди за уволнения, декларации, удостоверения.